Vásárlói tájékoztató


 VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

 

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti.

 

Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő (fogyasztói vagy vállalkozói) szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

 

2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.

 

Szolgáltató és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

 

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

 

Vásárló részére a megrendelt termékeket csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében, és a termékek kifizetése után tudjuk biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint "szerződéskötést megelőző teljesítésre" nem formálhat igényt.

 

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.

 

Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.

 

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.

 

A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez kapcsolódó, a webshop által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is.

 

Vásárló a termékek szakszerűtlen használatából illetve kezeléséből eredő balesetekért önállóan, polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásban is felelős. Ezen elv mentén, Szolgáltató nem köt fogyasztói szerződést kiskorú, vagy jogilag korlátozottan cselekvőképes személlyel.

 

A megrendelést Szolgáltató a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A webshop egésze - beleértve a képek, szövegek, design - mind a szolgáltató tulajdonát képezik, amik szerzői jogvédelem alatt állnak. A webshopból történő részleges, vagy teljes másolás csak a szolgáltató írásbeli hozzájárulásával történhet.

 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (Email: info@interhoding.hu; Telefon: +36 56 513-378; Levelezési cím: Interholding.hu Kft. 5000, Szolnok, József Attila út 6-8. II. emelet 7.) rendelkezésére áll.

 

 

I. FEJEZET: ÁSZF

 

JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL

a 45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"

szóló Kormányrendelet szerint

 

 

A)

 

Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Szolgáltató látja el:

 

Interholding.hu Kft.

---------------------------------------------------------------

Székhely és postacím: 5000, Szolnok, József Attila út 6-8. II. emelet 7.

Cégjegyzékszám: 06-09-008155

Adószám: 13424017-1-16

 

Telefonos ügyfélszolgálat: Hétfőtől csütörtökig 10:00 - 16:00 között, pénteken: 09:00 - 12:00 között

 

Email: info@interhoding.hu

Telefon: +36 56 513-378

 

 

B)

 

Szolgáltató fő tevékenységi köre jelen oldal kapcsán: Világháló portal üzemeltetés (6312'08).

 

Szolgáltató a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban termékeket értékesít (nem szolgáltatásokat).

A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható, alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség viselése. Ezen felelősségről ÁSZF-ünk H) pontja ad bővebb tájékoztatást.

 

Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

 

Vállalati vásárlók esetében a csak "természetes személy fogyasztókra" alkalmazható "fogyasztóvédelmi előírások" nem tudnak alkalmazásra kerülnek, Szolgáltató méltányossággal tudja csak figyelmbe venni, de jogilag arra nem kötelezhető.

 

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Szolgáltató és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.

 

Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

 

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül.

 

A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek össz árából és a szállítási díjból tevődik össze. A Fogyasztó a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezéséről a Szolgáltató emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

 

Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

 

Vásárlóink - a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához - számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell.

 

A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.

 

 

C)

 

Weboldal és Tárhelyek Műszaki Üzemeltetése és azzal kapcsolatos Adatkezelés:

 

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy adataik kezelését szerver-szolgáltatóként cégünk, az Interholding Kft. önállóan végzi.

 

A webáruházban rögzített megrendelési adatok tárolása tehát helyileg Magyarországon belül, Budapesten történik.

 

 

D)

 

Szerződés megkötésével, hatályban állásával és felmondásával, illetve a szerződött szolgáltatás tartalmával kapcsolatos általános szabályok:

 

1.

 

a) A szerződés megkezdését megelőzően Igénylőlapot kell kitölteni, ahol a lényeges szolgáltatási körülmények kerülnek meghatározásra.

 

Az Igénylőlap tartalmazza a Megrendelő által

- megrendelt szolgáltatásokat,

- választott szolgáltatások tartalmát,

- választott fizetési módot.

 

Szolgáltató ezek alapján vállalja majd, hogy az Igénylőlapon részletezett internetes szolgáltatásokat biztosítja a Megrendelő számára. A Szolgáltató - amennyiben erre a Megrendelő megrendelése kiterjed - a Megrendelő oldalait az Interneten elérhetővé teszi és az a szerződés teljes időtartama alatt az oldalhoz állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít.

 

b) Szerződéskötés módja és létrejötte: a szerződés az Igénylőlap Megrendelő általi aláírásával határozatlan vagy határozott időre jön majd létre. A szerződést és az igénylőlapon papírra kell nyomtatni és papíron kell aláírni.

 

c) A Szolgáltatási Szerződés módosítása - felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján - írásban történik. A módosítás az új Igénylőlap aláírásával lép hatályba.

 

 

2. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt valamelyik fél írásban felmondja és postai úton a másik félnek továbbítja.

 

a) A rendes felmondási idő 30 nap.

 

b) A Szerződés Szolgáltató általi felmondása akkor hatályos, ha azt a Szolgáltató kézbesítője útján közvetlenül, vagy tértivevénnyel feladott levélben kikézbesítette a Megrendelőhöz. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza.

 

c) Ha a Szolgáltatás különös sajátosságai következtében a szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető írásban (levélben) történő értesítéséhez szükséges információkkal, akkor a Szolgáltató a Megrendelőt a Szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti.

 

d) A Megrendelő a Szerződést írásban (levélben) megküldött felmondással, illetve Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen mondhatja fel. Megrendelői felmondást jogvita esetén hasonlóképpen kell bizonyítani, de alapvetően az 1952:III Pp. 99.§,99/A.§,100.§ eljárásjogi szabályai szerint.

 

e) A felmondásnak tartalmaznia kell:

- a felmondás indokát (ha a Fél a felmondás indokolására köteles),

a Szolgáltató felmondása esetén

- a felmondási időt

- a felmondási idő lejártának napját.

 

 

3. A Megrendelői és Szolgáltatói jogok és kötelezettségek tekintetében Szolgáltató igyekszik a polgári jog "szimmetriai elvét" érvényben tartani.

 

 

4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 

a) A Megrendelő kötelezettséget vállal az Igénylőlapon megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére.

 

b) Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult - de nem köteles - a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására.

 

c) A Megrendelő vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.) köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a szolgáltatót. A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni.

 

d) A Megrendelő az igénylőlapon megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása) köteles a Szolgáltatót a változástól számított 8 naptári napon belül írásban (levélben) értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért, kötelezettségét és joghátrányért az Előfizető felelőséggel tartozik.

 

e) A Szolgáltató az igénylőlapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról az igénylőlapon meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni.

 

f) Fizetési határidő a Szolgáltató által kiállított számla kiállításától számított 8 naptári nap. Az érvényben lévő polgári jog (2013:V Ptk.) a fizetési késedelemre különös joghátrány nélkül, a Ptk.6:130.§ szerint a számla kiállításától számított legfeljebb 30 napot enged meg.

 

g) Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató Ptk.6:139.§ alapján jogosult, de nem köteles - külön értesítés nélkül - a szolgáltatást felfüggeszteni és Ptk.6:140.§ szerint a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani a felfüggesztés időpontjáig. A szolgáltatás felfüggesztése nem jelenti a felmerült pénzügyi követelés megszűnését.

 

h) A díjfizetés választható módozatai:

- banki átutalás,

- bankkártyás fizetés,

- csekk,

- készpénz.

 

i) Amennyiben a Megrendelő a határidővel kötött szerződést a lejárat előtt felmondja, a már megfizetett fenntartási díj időarányos részére nem tarthat igényt.

 

j) Ha a Megrendelő nem kap számlát az esedékes időben (új megrendelés esetén legkésőbb a megrendeléstől számított 8. nap, vagy a már meglévő előfizetés esetén legkésőbb az évfordulót megelőző 15. nap), ennek tényét az info(kukac)interholding.hu e-mail címen tudja bejelenteni.

 

 

5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

a) A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a igénylőlapon részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt.

 

b) A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat így különösen:

- a 2013:V Ptk. és 1952:III - a szerződések jogi körülményeiről és a jogviták rendezéséről,

- a 2011:CXII törvény - a személyes adatok kezelésével kapcsolatban,

- az 1998:VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg, 1981. január 28.),

- a 2001:CVIII. Törvény - az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

- és az "Online Privacy Alliance" ajánlásait

 

c) A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, a Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján - az Előfizető által felhatalmazott személyek számára - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.

 

d) A Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Megrendelőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő esedékes szolgáltatási díjból levonásra kerül.

 

e) A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján a nyilvános árlistájában (meghirdetés helye: www.interholding.hu, www.interhosting.hu) érvényben lévő szolgáltatási díjat a Megrendelő felé számlába állítani.

 

f) A Megrendelő részéről történt késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártát követően a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni és a felfüggesztés okát nyilvánosságra hozni.

 

g) A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.

 

h) A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekbol eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

 

i) A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

 

j) A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni.

 

k) A Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés azonnali hatállyal történő felbontására, amennyiben bizonyítható, hogy az ügyfél számára biztosított tárterületen az elhelyezett programkód

- a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy;

- nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra vagy;

- futtatását biztosító web szervert számottevően lassítja vagy üzemszerű működését gátolja vagy ;

- által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik vagy;

- működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére).

 

l) Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit valamennyi honlapjának nyitóoldalán (www.interholding.hu) jól látható módon elhelyezi. Az ÁSZF módosítása nem határozhat meg a Felek tekintetében egyoldalú jogelőnyt vagy joghátrányt, és nem határozhat meg olyan díjazást amely nem tisztességes vagy mértékes gazdaságilag indokolatlan (Ptk.1:3.§).

 

 

6. Vegyes rendelkezések

 

a) A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

 

b) A Szolgáltató vállalja, hogy az általa szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 90 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett idotartam nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást. Amennyiben ez munkanapra esik, köteles ezt legalább 3 munkanappal előre írásban (e-mail, fax, posta) az Előfizető felé jelezni.

 

c) A tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő felelőssége.

 

d) A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig a Szolgáltató az árváltozást megelőzően a Megrendelőt értesíteni köteles (e-mail vagy hagyományos levél útján).

 

e) A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Szolnok Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén  Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

 

f) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

 

g) A szerződés, az Igénylőlap és jelen ÁSZF csak együttesen érvényes.

 

 

7. Vis Major esemény

 

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

 

 

E)

 

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése Ft pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

 

A vételár a szolgáltatási adatlapon feltüntetett, bruttó (Áfa-t is tartalmazó) vételár.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatásai díjazásának eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a díjak biztosan nem változnak az adott vásárló számára, a megrendelés leadása és a szolgáltatás üzembe állítása (tényleges igénybevétele) közötti időszakban.

 

Fizetési lehetőségek:

 

- banki átutalás,

- bankkártyás fizetés,

 

F)

 

A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:

 

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámunk: +36 56 513-378.

 

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

 

 

G)

 

Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.

 

 

WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ

 

Webáruházunkban regisztráció nélkül vásárolhat. Az igénylői adatok megadása nem jelenti a szokásos webáruházi regisztrációt, mert az alapján nem képződik a webáruház adatbázisában a kormányrendelet fogalmi kategóriája szerinti "egyedi vásárlói hozzáférési lehetőség".

 

Az igényléshez az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni.

 

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót a megadott adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a szerződés létrejötte után kapott hozzáférési jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

 

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

 

A vásárlási felület használata során a felület megjelenése, a szerződéskötés és regisztráció nyelve: magyar.

 

 

MEGRENDELÉS

 

A megrendelés összeállítása

 

Az egyes szolgáltatások kategóriákba sorolva találhatóak.

 

A megrendelhető szolgáltatások mellett található a "Kosárba" gomb. Erre kattintva még nem vásárolja meg azokat (nem jön létre jogi kötelem), csak betette a kosárba (csak jelzi a kötelem szándékát). Fent mindig megjelenik és frissül a vásárlói kosár aktuális értéke. Minden tétel, amit betett a kosárba, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli - mert ekkor a teljes kosár automatikusan kiürül. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti.

 

A megrendelés elküldése

 

A "KOSÁR" funkció összesítő részéből továbblépve, a megrendelés véglegesítésénél lehet a számlázási címet rögzíteni.

 

Itt lehet megjegyzést adni a rendeléshez.

 

2001:CVIII 5.§ (c) szerint tájékoztatjuk, hogy ebben a vásárlási lépésben, a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására.

 

Ha befejezte a vásárlást, az adatokat, a kosár tartalmát, a válaszott szállítási és fizetési módot ellenőrizte, görgessen lejjebb.

 

Jelölje be az "ÁSZF elfogadása" négyzetet (itt a linkre kattintva jelen ÁSZF újra betöltődik és olvashatja), és kattintson alul a nagyobb méretű, kék hátterű "MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE" gombra. Ezzel a megrendelés rögzül, az esetlegesen javítandó adatbeviteli hibák is javításra kerülnek, az új adatok mentésre kerülnek.

 

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a "MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE" gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!

 

Vásárló a "MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE" gombbal tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát véglegesíteni.

 

A rendeléséről minden esetben visszaigazolást kap e-mailben.

 

 

MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

 

Miután a Vásárló elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Szolgáltató megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen kívül mást nem kell fizetni. Ez az e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Szolgáltatóhoz.

 

Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét - mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

 

2001:CVIII Ektv. 6.§(2) szerint a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezése után és alapján jön majd létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Szolgáltató a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ezügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

A szerződéses kötelemre a kikötött szabály a papír alapú írásbeli alak, ezért a tényleges szolgáltatást csak a szolgáltatást csak a Felek között megküldött szerződés aláírt példányainak megléte után tudja a Szoglátlató megkezdeni.

 

 

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

 

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér (ettől az időponttól indul az elállás joga).

 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email vagy postai) egyeztetést követően kerülhet sor.

 

 

VÉTELÁR

 

Szolgáltatásaink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

 

A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 

Amennyiben megrendeléséből valamely szolgáltatás belátható időn belül és a szerződött kereteken belül nem biztosítható (pl. domain igénylés esetén), arról tájékoztatjuk és ha továbbra is fenntartja megrendelését az adott szolgáltatásra, azt utólag biztosítjuk. Vásárló választhat hogy csak az azonnal biztosítható szolgáltatások, vagy a később biztosítható szolgáltatással együttes vételárat fizeti meg, lehetőséget biztosítunk külön ütemben való megrendelésre és fizetésre is.

 

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSOK

 

A szolgáltatás leírásoknál a megjelenített képek illusztrációk, marketing célokat szolgálnak (mivel nem termék, nincs kézzel fogható megjelenése).

 

A megrendelhető szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit, azok használatára vonatkozó utasításokat a konkrét szolgáltatások információs oldaláról és a FAQ (GYIK) listából lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a szolgáltatás a weboldalon nyújtot